INTEGRA GROUP

Integra Group jest formą elitarnego towarzystwa inwestycyjnego, w gronie starannie dobranych udziałowców oraz ich przyjaciół. 
Inwestor jest jednocześnie współwłaścicielem, udziałowcem oraz akcjonariuszem ze wszystkimi prawami spółki osobowej, bez brania udziału w zobowiązaniach za spółkę (z odpowiedzialnością ograniczoną do wniesionego wkładu).

Obligacje Integra Group
Obligacje Integra Group
Obligacje Integra Group
Obligacje Integra Group
Obligacje Integra Group
Obligacje Integra Group
Obligacje Integra Group

INTEGRA GROUP

ul Darwina 25C/6C
43-100 Tychy

Telefon: +48 601 585 800

 

     

    Niniejszy materiał opracowany został przez Integra Property z siedzibą w Kętach i rozpowszechniany jest wyłącznie w celu promocji i reklamy usług świadczonych przez Integra Group. Niniejszy materiał nie jest w żadnym razie przedstawiany komukolwiek w zamiarze dokonania jakiejkolwiek czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych, a w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych, a także ewentualne informacje o instrumentach finansowych lub warunkach ich nabycia zawarte w niniejszym materiale w żadnym wypadku nie mogą stanowić informacji wystarczających do podjęcia jakiejkolwiek decyzji o odpłatnym nabyciu jakichkolwiek instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009r., Nr 185, poz. 1439). Opinie wyrażone w niniejszym materiale dotyczące spółki oraz instrumentów finansowych nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, chyba że wyraźnie została przedstawiona rekomendacja w brzmieniu: kupuj, sprzedaj lub trzymaj. Prawa autorskie do niniejszego dokumentu przysługują Integra Group. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami na jakimkolwiek polu eksploatacji bez pisemnej zgody Integra Group lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

    Obligacje Integra Group
    Integra Group obligacje
    Integra obligacje